تشکل های دانشجویی خوانسار-اخبار و تحلیل ها

اخبار،تحلیل مسائل فرهنگی سیاسی واخبار دانشگاهها را در وبلاگ ما مشاهده نمایید.

تشکل های دانشجویی خوانسار-اخبار و تحلیل ها

اخبار،تحلیل مسائل فرهنگی سیاسی واخبار دانشگاهها را در وبلاگ ما مشاهده نمایید.

پرتوى از سیره وسیماى امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف


حضـرت مهدى (عج) در نیمه شعبان سال 255 هجـرى در شهر سامـرا متولد گردیـد. نـام مشهور مـادر آن حضـرت نـرجـس (نـرگـس) است.(1)
پنج سال از زنـدگانـى او در حیات پدر بزرگوارش امام حسن عسکرى گذشت. در آن مـدت, فعالیت مهم و اسـاسـى امـام عسکـرى بـر دو امر مهم متمـرکز بــود.

1ـ احتیاط کـامل از دستگـاه حـاکـم,
2ـ آشنـا کـردن او بـا یاران نزدیک خـود.
امام مهدى(عج) پس از پدر , مسئولیت امامت را در سال 260 هجرى در پنج سالگى به عهده گرفت. خردسالى امام پدیده اى شگفتآور نیست, همان طور که حضرت یحیى(ع) در کـودکـى صاحب حکـم نبـوت شـد, چنان که خـداوند در سـوره مریـم, آیه 12 مـى فرمایـد: (یا یحیى خذ الکتاب بقـوه و آتیناه الحکـم صبیا)
اى یحیـى کتابآسمانى را با نیرو بگیر. و ایـن گـونه او را در کـودکـى حکـم نبـوت دادیـم.
امام حسـن عسکرى(ع) چند روز پیش از وفات به دوستان خود,در مجلسى که چهل تن از یاران وفادارش حضور داشتند واز جمله آنان محمد بن عثمان و معاویه بـن حکیم و محمد بن ایوب بودند, چنین فرمود:
(او بعد ار من صاحب و خلیفه شماست, او قائمى است که گـردنها منتظرانه, به سـوى او کشیده مى شـود. هنگامى که زمیـن از ستـم و ناروا پر شد. خروج مى کند, و زمیـن را از قسط و عدل سرشار مـى سازد.)(2)
غیبت صغرى از سال 260 هجرى تا سال 329 هجرى به طول انجامید.امام مهدى (عج) با بعضى از یاران نزدیک خـود به طور مستقیـم تمــاس مى گرفـت و به آنان تـوصیه مـى فرمـود مشاهدات خـود را در میان مردم تبلیــغ کنند وسفارش مى کرد که مکان و سایر خصوصیاتى را که راه وصـول به سـوى او را براى مقامات دولتى آسان مى ساخت, پنهان دارند. آن حضرت به مسائل گوناگـون مرم از طریق وکیلان و سفیران خـود, که مورد اعتماد او بـودند, پاسخ مى داد; فقط با کسانى که اخلاصشان محرز و مورد اطمینان کامل بـودند و راز را افشا نمى کردند تماس مـى گـرفت.
تلاشهاى پیگیر معتمـد, خلیفه عباسـى و پـس از او معتـضـد, بــراى دستگیــرى حضرت مهدى(عج) بـى نتیجه ماند, ماءمـوران بـراى چنـدمیـن بار در سامرا خانه امام حسـن عسکرى را محاصره کردند, همه جاى خانه را بازرسى نمـودند, وقتى وارد خانه شـدنـد از سرداب بانگ تلاوت قرآن به گوش رسیـد. بـر در سرداب فراهـم آمـدند و آنجا را محاصره کردنـد تا کسـى نه در آنجا به درون رود و نه از آنجا بیرون آید. فرمانده سربازان بر در ایستاد تاهمه سربازان به او پیـوستند.
امام(عج) از در سرداب بیرون آمد و از مقابلشان گذشت, وقتى از چشم ناپدید شـد, فـرمانـده گفت: پاییـن بـرویـد. گفتنـد آیا او نبـود که از بـرابـر تـو گذشت؟ جواب داد: مـن کسى را ندیدم . پس چرا او را رها کردید؟ گفتند ما پنداشتیـم که تـو او را دیـده اى.(3)
امـوال و حقـوق شـرعى اى که از طرف شیــعیان به امــام (عج) مــى رسید, توسط نماینـدگان و وکیلان تـوزیع مى شـد و به مصرف واقعى خـود مـى رسید. قسمتى از امـــوال بــه طـور مستقیـم به دست امام (عج) مى رسید و قسمتى را نایت, بر وفق قواعد و احکام اسلامى در صرف حقـوق, مصـرف مـى کرد. وظایف نـواب آن حضـرت , علاوه بر رسیدگـى به امـور مالـى, گرفتـن سـوالات و رساندن آن به امام و رساندن پاسخ امام به مردم بود.

نواب چهارگانه

نواب چهارگانه کسانى بـودند که در غیبت صغرى از طرف امـام(عج) داراى وکالت خاصه بـودند. آنان به ترتیب و بنا به تسلسل تاریخـى عبارت بـودنـد از:

1ـ عثمان بـن سعید العمرى, مـدت نیابت پنج سال,
2ـمحمد بن عثمان العمرى, مدت نیابت حدود چهل سال,
3ـ حسین بـن روح نوبختى , مدت نیابت حـدود بیست و یک سال,
4ـ و علـى بـن محمـد سمـرى, مـدت نیـابت سه سـال.

و با پایان زندگى این چهار نفر, دوران غیبت صغرى در سال 329 هجرى به پایان رسید و سپس دوران غیبت کبرى آغاز گردید, تحرکات و تلاشهاى آنان ـ بدون ایـن که ماءموریـن رابه خود جلب کنندـ بسیار سرى بـود. از جمله کوششهاى آنها حل مشکلات علمـى و شرکت در بحثها و مناظرات عقیـدتـى بـود که بـراى راهنمایـى پایگاههاى مـردمـى یـا بـراى پـاسخگـویـى به شبهه هـا و دفـاع از اسلام انجـام مـى شد.
نیابت و نماینـدگـى خاص از طـرف امام مهدى(عج) 69 سال و شـش ماه و پانزده روز ادامه داشت و ایـن مـدت غیبت صغرى نـام دارد.
غیبت صغرى در سال 329 پـایان یافت, در آن وقت , عمر امام مهدى (عج) 74 سال بـود. آن گاه غیبت کبرى آغاز گردید تا خداوند حکیـم در زمان و شرایط مساعد به آن حضرت اجازه ظهور دهد تا زمیـن را پراز عدل و داد کند و حکـومت واحد جهانى را تشکیل دهد و آرزوى بشریت را که همان تحقق مـدینه فاضله است , محقق گرداند. به امید آن روز.

مهدى از دیدگاه علماى اهل سنت

اعتقاد به مهدویت, اختصاص به شیعه ندارد, بلکه بر اساس روایات فراوانى کـه از پیامبر اکرم(ص) رسیده, علماى اهل سنت نیز این موضـوع را قبـول دارند, ولـى معمـولا آنان, تـولد حضرت مهدى راانکار مـى کنند و مى گویند:
شخصیتى کـه پیامبر اکرم از قیام او خبر داده, هنــوز متـولـــد نشده است و در آینـده تـولـد خـواهـد یـافت.(4)
شبـراوى شـافعى در ( الاتحـاف) گـویــد:
(شیعه عقیده دارد مهدى موعودـ که احادیث صحیحه درباره او وارد شده ـ همان پسر حسـن عسکرى است و در آخر الزمان ظهور خـواهد کرد, ولـى صحیح آن است که او هنوز متولد نشده و در آینده متـولد مى شود واو از اشراف اهل بیت کریـم است.(5) ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه ,ذیل خطبه 16 مى گوید:(اکثر محدثین عقیده دارنـد مهدى مـوعود از نسل فـاطمه (س) است و اصحـاب مـا معتزله آن را انکــار نـدارنـد و در کتب خـود به نام او تصـریح کـرده انـد و شیـوخ ما به او اعتـراف نمـوده انـدـ منتها او به عقیـده ما هنـوز متـولد نشـده و بعد متـولـد خـواهـد گردید.)(6)
با ایـن حال , تعدادى از مورخان و محدثان اهل سنت ,تـولد آن حضـرت را ذکـر کـرده و آن را یک واقعیـت دانسته اند , از جمله:
1ـ عزالدین ابـن اثیـر( متـوفـاى 630) در حـوادث سـال 260 هجرى مى نویسـد: (ابـو محمد عسکرى ( امام حسـن عسکرى(ع) در سال 232 متـولد شـد و در سال 260 وفات یافت و او پـدر محمـد است که شیعه او را ( منتظر) نامند.)(7)
2ـ عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن نورالدیـن شـافعى ( متوفاى 732) گوید: (علـى هادى (امام دهـم) در سال 254 هجـرى در سامـرا وفـات یافت.او پـدر حسـن عسکرى است و حسـن عسکرى یازدهمین امام از ائمه دوازده گانه است و او پدر محمد منتظر صاحب سرداب است و در سال 255 متولد شده است.)(8)
3ـ ابن حجر هیتمى مکى شافعى ( متـوفاى 974) در(الصواق المحرقه) مى نویسد: (حسـن عسکرى در سامرا وفات یافت , عمرش 28 سال بـود وبه قولى او را مسموم کردند و از خـود فرزندى جز ابـوالقاسـم محمـد حجت باقـى نگذاشت,عمر او به وقت وفات پدرش پنج سال بود لیکـن خدا در آن کمى سـن به وى حکمت امامت را عطا کرده بـود و (قائم منتظر)نامیده مى شـود.)(9)
4ـ نـورالدیـن على بن محمدبـن صباغ مالکى (متوفاى 855) گوید: (مـدت امامت امام حسـن عسکـرى دو سال بـود. او بعد از خـودش فـرزنـدش ( حجت قائم) را باقـى گذاشت که براى حکـومت حق انتظارش کشیده مـى شـود, پـدرش او را مخفـى نگهداشته و پنهانـش کرده بـود و آن به علت سختى کار و خوف از سلطان وقت بود.)(10)
5ـ ابـوالعباس احمـد بـن یـوسف دمشقـى قـرمانـى (متـوفاى 1019) در (اخبار الدول وآثار الاول) مى نویسد:
(فصل یازدهـم کتاب در بیان حال خلف صالح امام ابـى القاسم محمد فرزند حسن عسکرى است که عمرش به وقت وفات پـدرش پنج سال بـود لیکـن خـدا به وى حکمت عطا فرمود, چنان که به یحیى (ع) داده شــد او متـوسط القامه,زیبامـوى , زیبابینى و گشاده پیشانى بـود.)(11)
معلوم مى شود که تولد حضرت مهدى براى این نویسنده و مـورخ سنى به قدرى واضح و یقینى بـوده که حتـى به بیان قیافه و شمائل آن حضرت نیز پرداخته و از او به نام (الخلف الصالح) یاد کرده است.(12)
6ـ حافظ ابـو عبدالله محمد بـن یوسف کنجى شافعى ( متوفاى 658) در ( کفایه الطالب) مى نویسد:
(امام عسکرى روز جمعه هشتم ربیع الاول در سال 260 در سامرا از دنیا رفـت و در خانه اى که پدرش در آن دفن شده بـود, دفـن گردید, پسرش را بعد از خـود گذاشت و اوست امام منتظر. کتـاب کفایه الطالب را در اینجـا تمام کرده و حالات او را در کتابى مخصوص مى نگاریم.)(13)
ناگفته نماند که کتاب ویژه ایـن عالم سنى درباره حضرت مهدى (عج) البیان فى الاخبـار صـاحب الزمـان نـام دارد.
7ـ خواجه پارسا از بزرگان مذهب حنفى در کتاب ( فصل الخطاب) مى نویسد: (ابو محمد حسـن عسکرى بعد از خودش جز فرزندى به نام ابوالقاسم محمد منتظر که موسوم به قـائم و حجت و مهدى و صـاحب الزمـان است بـر جـاى نگذاشت. شب میلاد او نیمه شعبان سال255 هجرى و مادرش ام ولـد بـوده که نرجـس نامیده شـده است.)(14)
8ـ ابن طلحه کمال الدین شافعى(متوفاى654)در کتاب ارزشمندش به نام(مطالب السئول فى مناقب آل الرسول) مى نویسد:
(اما در مناقب ابـو محمد حسن عسکرى همین بس که بزرگترین منقبت و مزیتى که خدا به او داده آن است که مهدى مـوعود از صلب اوست... مادرش کنیزى است به نام صیقل و نام خودش محمد, کنیه اش ابوالقاسـم, لقبـش (حجت) و (خلف صالح) و به قـولى ( منتظر) است.)(15)
9ـ شمـس الدیـن ابـوالمظفر سبط بـن جـوزى حنفـى(متـوفـاى 654) در کتــاب معروفـش ( تذکـره الخـواص) مـى نـویســد:
(محمد بن حسـن بن على بن محمـد بن على بن مـوسـى الرضا بن جعفـر بن علـى بـن الحسیـن بن على بـن ابیطالب و کنیه اش ابو عبدالله و ابوالقاسـم است. و او خلف حجت, صاحب الزمان قائم منتظرو آخریـن ائمه است. خبر داد ما را عبـدالعزیز بـن محمود بن بزاز از ابـن عمر گفت: رسـول خدا(ص) فرمـود: ( خارج مـى شـود در آخر الزمان مردى از فرزنـدانـم که اسم او مثل اسـم من و کنیه او مثل کنیه مـن است زمین را پر از عدل مـى کند, همان طـور که پراز ظلـم شده باشـد, ایـن همان مهدى است.)
10ـ عبدالـوهاب شعرانـى شافعى مصرى ( متـوفاى 973) درکتابـش به نــام (الیواقیت والجواهر) مى نویسد:
(... او از اولاد امام حسن عسکرى و تولدش نیمه شعبان سال 255 واقع است و او باقـى مى ماند تا با عیسـى بـن مریـم(ع) ظهور کند. و عمر شریفـش تا زمان ما که اکنـون سال 958 است, 706 سال مى باشد.)(16)

ــــــــــــــــــــــــــــــ
پى نوشت ها:
1ـ سبط بـن جوزى یکى از دانشمندان بزرگ سنى ( متـوفاى 605 ه'ق ) مى گوید: مادر حضـرت مهدى (عج) ام ولـد بـوده و نامـش صیقل است. (تذکـره الخـواص,ص 325, چـاپ بیروت).
2  پیشوایان ما,ص 285.
3 پیشوایان ما,ص 290.
4ـ سیره پیشوایان, ص 667.
5ـ الاتحاف,ص 180.
6ـ شرح نهج البلاغه,ج 1,ص 281.
7ـ تاریخ کامل,ج 5,ص 373.
8ـ مختصـر فـى اخبـار البشـر, معروف به تـاریخ ابـوالفـداء ج 2,ص 45.
9 ـ الصواعق المحرقه,ص 260.
10 ـ الفصـول المهمه فـى معرفه الائمه,ص 307.
11ـ اخبارالدول وآثار الاول,ص 117.
12 ـ اتفاق در مهدى موعود(عج) ,ص 78.
13 ـ کفایه الطالب فى المناقب,ص 312.
14 ـ ینابیع الموده,ص 451.
15 ـ مطـالب السئول فـى منـاقب آل الـرسـول,ص 88.
16 ـ اتفاق در مهدى موعود,ص 97.